اعتماد شما به ما بزرگترین و مهمترین گام شما به سوی موفقیت است        

                                                                                                     
قوانین جدید شامل دارندگان پاسپورت ایرانی نمی باشد.

لذا هیچ گونه تاثیری در روند صدور ویزا برای متقاضیان ساکن ایران نخواهد داشت.

متقاضیانی که دارای کیس نامبر 2013 می باشند اقدام برای دریافت کیس نامبر 2016 نمایند. 

مراحل اجرائی وچگونگی خدمات ویژه به شرح زیرمی باشد:

1-تعیین وقت مصاحبه ازکنسولگری آمریکا در دبی همراه با پرداخت visa fee

طبق محدودیت سهمیه وقت مصاحبه برای ایرانیان ساکن ایران و همچنین تاخیردر اعلام شدن برخی

از کیس نامبرها هر متقاضی حداقل 6 ماه و حداکثر 9 ماه قبل از سفر در نظر گرفته خود برای امور

اجرائی وقت مصاحبه اقدام نماید.

2- تکمیل نمودن فرم تقاضانامه ویزا ( DS-160 ) صرف نظرازسن

متقاضیان تکمیل این فرم در روزمصاحبه توسط اینجانب همراهی می گردند و ازجزئیات ومراحل امور

اجرائی و مراحل پس ازآن برخوردارمی باشند. 

تمام متقاضیانی که درهتل اینجانب cityseason 4 star مستقرگردندازساپورت روزمصاحبه

برخوردار خواهند بود.

متقاضیان جهت هماهنگی های لازم پس از مستقر شدن در هتل با اینجانب  تماس حاصل  فرمایند.

چنانچه متقاضیان محترم  قصد دارند که پاسپورت خود را جهت صدور ویزا در مرحله دوم  به دفتر

نمایندگی تهران تحویل نمایند تنها یک شب اقامت در دبی برای روز مصاحبه اکتفا می نماید.

3- مشاوره و تنظیم مدارک مورد نیاز برای روز مصاحبه

4- پس از تائید شدن ویزای شما بعد از مصاحبه متقاضیان به دو دسته تقسیم می گردند :

دسته اول : اشخاصی که نیاز به انجام اموراداری بیشتری داشته باشند  پس از مصاحبه برگه زرد 

راهمراه با case no دریافت نموده وجهت آماده شدن ویزاحداقل نیاز به 2 تا 24 هفته می باشد.

پس ازاعلام کیس نامبرجهت ثبت ویزادرپاسپورت نیاز به حضورمجدد شمامتقاضی محترم نمی باشد.

با تکمیل نمودن فرم  مربوط به تحویل  پاسپورت در وب سایت و تماس با  دفتر نمایندگی  پاسپورت

خود  را تحویل   نموده  و برای مراحل اجرائی  صدور  ویزا  از  زمان  تحویل  پاسپورت  تا  زمان

دریافت توسط case no خود در وب سایت مطلع گردیده وکپی از ویزای خود را رویت نمایید.

اعلام شدن کیس نامبر پس از مصاحبه به طور متوسط از 1 تا 6 ماه بطول می انجامد.

پس ازاعلام کیس نامبر 3 ماه زمان داده خواهد شد که پاسپورت خود را جهت صدور ویزا به دفتر

نمایندگی تهران تحویل نمایید.

چنانچه پس از6 ماه کیس نامبر شما اعلام نگردید از طریق ایمیل اسم  و فامیل و کیس نامبر خود

را برای اینجانب ارسال نمائید.

چنانچه پس از 10 ماه کیس نامبر شما اعلام نگردید پاسپورت خود را جهت بازبینی مجدد پرونده

توسط دفتر نمایندگی تهران برای اینجانب ارسال نمائید.

دسته دوم : اشخاصی که  نیاز به انجام  امور اداری بیشتری نداشته باشند هیچ الزامی وجود نخواهد

داشت که پاسپورت خود را جهت صدور ویزا درهمان روزمصاحبه به کنسولگری تحویل نمایند.

لذا پس از مصاحبه می توانید پاسپورت خود راهمراه با برگه صورتی دریافت نموده و پس از بازگشت

به ایران و با مراجعه به دفتر نمایندگی پاسپورت خود را جهت صدور ویزا تحویل نموده وبرای مراحل

اجرائی صدور ویزا از زمان  تحویل  پاسپورت تا زمان دریافت توسط شماره موبایل خوددروب سایت

مطلع گردیده وکپی از ویزای خود را رویت نمایید.

لطفا قبل ازتحویل پاسپورت خود به دفتر نمایندگی تهران جهت صدورویزای آمریکا برنامه سفرخود

را طبق این دستورالعمل تنظیم نمایید:

1- به شما حداقل 6 ماه و حداکثر 9 ماه زمان داده خواهد شد که پاسپورت خود را جهت صدور

ویزا به دفتر نمایندگی تهران تحویل نمایید.

2- پس از صدور ویزا 3 ماه زمان خواهید داشت که به خاک آمریکا وارد گردید.

3- هنگام ورود به خاک آمریکا 3 تا 6 ماه ویزای اقامت در نظر گرفته خواهد شد.

لازم به  ذکر می باشد که در برخی از موارد  صدور ویزا از 5 تا 20  روز هم  بطول  بینجامد.

ایام کار کنسولگری درهفته از یکشنبه تا پنج شنبه می باشد لذا روزهای جمعه و شنبه وهمچنین

تعطیلات محلی وآمریکائی جزو روز کاری برای صدور ویزا محسوب نمی گردد.

صدور ویزا بدون استثناء در همان روز مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.

 

 

© 2010 vejahati.com, Dubai, UAE . All rights reserved.