اعتماد شما به ما بزرگترین و مهمترین گام شما به سوی موفقیت است        

                                                                                                     

مادرراستای کارازآغازتصمیم گیری تاورودشمابه کشورزیبای آمریکاهمراه وهمقدم شماخواهیم بود.

این مؤسسه ازبدوتاسیس درسال 2002 باهدف تخصصی کردن خدمات دراین زمینه خدمات خودرابه

هموطنان عزیز ارائه میدهد. دراین راه سعی برآن شده  که ضمن پاسخگوئی به مراجعین جدید ترین

تکنولوژی روزرابرای خدمت رسانی بهتروتسهیل درارتباط بین مؤسسه ومراجعین به کارگرفته شود.

تلاش برای جلب  و حفظ  رضایت مراجعین  بزرگترین  سرمایه  در کنار دانش  و تجربیات  می باشد.

دفتر نمایندگی تهران به سفینه پرواز انتقال پیدا کرد.

اشخاصی که برای ثبت مجدد و دریافت csc id به مشکل برخورد کرده اند می توانند با مراجعه به دفتر

تهران اینجانب csc id خود را برای تحویل پاسپورت خود به شرکت امپوست دریافت نمایند.

مراحل اجرائی وچگونگی خدمات ویژه مؤسسه به شرح زیرمی باشد:

1-تعیین وقت مصاحبه ازکنسولگری آمریکا در دبی و ارمنستان همراه با پرداخت visa fee           

متقاضیان می توانند 6 ماه قبل از سفر در نظر گرفته شده خود برای مصاحبه شرکت نمایند.

2- تکمیل نمودن فرم تقاضانامه ویزا ( DS-160 ) صرف نظرازسن

تمامی متقاضیانی که درهتل اینجانب مستقر گردند از ترانسفر وساپورت واموراجرائی روزمصاحبه

ومراحل پس ازآن برخوردارمی باشند. 

متقاضیان محترم می بایست یک روز قبل از صبح روز مصاحبه پس از مستقر شدن در هتل جهت

هماهنگی های لازم با اینجانب  تماس حاصل  فرمایند.

چنانچه متقاضیان محترم  قصد دارند که پاسپورت خود را جهت صدور ویزا در مرحله دوم  به دفتر

نمایندگی تهران تحویل نمایند تنها یک شب اقامت در دبی برای روز مصاحبه اکتفا می نماید.

تمامی سرویس های در نظر گرفته شده فقط مربوط به کنسولگری آمریکا در دبی می باشد.

3- مشاوره و تنظیم مدارک مورد نیاز برای روز مصاحبه

4- پس از تائید شدن ویزای شما بعد از مصاحبه متقاضیان به دو دسته تقسیم می گردند :

دسته اول : اشخاصی که نیاز به انجام اموراداری بیشتری داشته باشند  پس از مصاحبه برگه زرد 

راهمراه با case no دریافت نموده وجهت آماده شدن ویزاحداقل نیاز به 2 تا 10 هفته می باشد.

لذا  برای  ثبت  ویزا در  پاسپورت  خود احتیاج  به حضور  مجدد  شما  متقاضی محترم  نمی باشد.

با تکمیل نمودن فرم  مربوط به تحویل  پاسپورت در وب سایت و تماس با  دفتر نمایندگی  پاسپورت

خود  را تحویل   نموده  و برای مراحل اجرائی  صدور  ویزا  از  زمان  تحویل  پاسپورت  تا  زمان

دریافت توسط case no خود در وب سایت مطلع گردیده وکپی از ویزای خود را رویت نمایید.

دسته دوم : اشخاصی که نیازبه انجام اموراداری بیشتری نداشته باشند پس از مصاحبه هیچ برگه

زرد و یا case no دریافت نکرده  و تنها اسامی این اشخاص برای صدور ویزا در سیستم  ثبت

خواهدشد ومتقاضیان می توانند به دوطریق برای درج ویزا در پاسپورت عمل نمایند:

پاسپورت خود رابه کنسولگری تحویل داده وبرگه سبزرادریافت نموده و پس از4 الی 5 روزکاری

ویزای خود را در پست مرکزی که ثبت نام نموده دریافت نمایند.

 پاسپورت خود را بعد از مصاحبه همراه بابرگه صورتی دریافت  نموده و پس از برگشت به ایران 

و با مراجعه  به دفتر نمایندگی  پاسپورت  خود را جهت صدور ویزا تحویل  نموده  و برای مراحل

اجرائی صدور  ویزا از زمان  تحویل  پاسپورت  تا  زمان دریافت  توسط  شماره موبایل خود  در

وب سایت مطلع گردیده و کپی از ویزای خود را رویت نمایید.

لازم به  ذکر می باشد که در برخی از موارد  صدور ویزا از 5 تا 20  روز هم  بطول  بینجامد.

ایام کار کنسولگری درهفته از یکشنبه تا پنج شنبه می باشد لذا روزهای جمعه وشنبه وهمچنین

تعطیلات محلی وآمریکائی جزو روز کاری برای صدور ویزا محسوب نمی گردد.

صدور ویزا بدون استثناء در همان روز مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.

قابل توجه می باشد که قبل ازتحویل پاسپورت جهت صدور ویزا زمان سفرخود راطبق برنامه ای

که ذکر می گردد تنظیم  نمائید تا ویزای شما قبل از تاریخ سفر در نظر گرفته شده باطل نگردد:

از تاریخ مصاحبه تا تحویل پاسپورت 3 ماه زمان درنظرگرفته خواهد شد.

از تاریخ صدور ویزاتا ورود به خاک آمریکا 3 ماه زمان درنظرگرفته خواهد شد.

از زمان ورود به خاک آمریکا برای ویزاهای دیداری 6 ماه ویزا درنظرگرفته خواهد شد. 

 

 

© 2010 vejahati.com, Dubai, UAE . All rights reserved.